Środkiem zapewniającym akceptację społeczną w pewnych subkul­turach; 5. objawem stałego lub odwracalnego zaburzenia metabolizmu, wynikłego ze stałego nadużywania leku; 6. przejawem buntu przeciw­ko uznanym wartościom społecznym (tradycje, autorytety, pozycja społeczna); […]

Osoby te często pochodzą z rodzin niepełnych lub rozbitych, które nie zapewniają wsparcia emocjonalne­go czy poczucia bezpieczeństwa. Próba znalezienia jednej teorii, tłu­maczącej zjawisko narkomanii, jest zdana na niepowodzenie. Każdy przypadek […]

Mówiąc o narkomanii, niejednokrotnie mamy na myśli również tzw. zależność społeczną, która występuje głównie wśród członków młodzieżowych grup subkulturowych. Przynależność do tych grup zależy w dużej mierze od zaakceptowania wszystkich […]

Z zależnością związane jest zjawisko tolerancji, Jest to stosowa­nie coraz większych dawek substancji uzależniającej w celu uzyskania tego samego efektu. Tolerancja nie rozwija się równomiernie; szybciej narasta w odniesieniu do […]

Substancje wywołują odpo­wiedni typ uzależnienia: Typ morfiny.Zaliczono tu opium, opiaty (alkaloidy fenantrenowe wyodrębnione z opium i ich przetwory: morfinę, kodeinę, heroinę), a także opioidy (syntetyczne leki o działaniu podobnym do morfiny). […]

Zgodnie z definicją zawartą w art. 9 Ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o zapobieganiu narkomanii, narkomania to „stałe lub okre­sowe przyjmowanie w celach niemedycznych środków odurzających lub psychotropowych […]

Pierwsze próby zdefiniowania tego terminu podej­mowane były przez Komisję Narkotyków i Innych Środków Szkodli­wych działającą przy Lidze Narodów już w 1931 roku. Po drugiej wojnie światowej, w związku z występującymi […]

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła termin pro­blemy alkoholowe na oznaczenie alkoholizmu w szerszym ujęciu, rozumianego jako całokształt patologii społecznej związanej z piciem i nadużywaniem napojów alkoholowych. Problemy alkoholowe są przedmiotem […]

W rodzinie z problemem alkoholo­wym obszarem martwym są uczucia i przeżycia związane z alkoholem, a nawet sam fakt picia czy upijania się. Wstyd i lęk każą kłamać, a obawa przed […]

Autonomia oznacza prawo jednostki do budowania niepowtarzalnego kształtu własnej osoby i osobistej wersji swojego życia. Dojrzała wspólnota to wspólnota autonomicznych osób, co oznacza wspólnotę opartą na wyborze, a nie na […]